Om oss

Om Mylla

Mylla markstudio startades 2021 med ett tydligt mål att hjälpa kunder att förverkliga sina idéer; och roligast är det när vi får gör skillnad tillsammans. Likt myllan erbjuder fröet näring, god struktur och ett rikt mikroliv vill vi få våra kunders projekt att gro med bästa möjliga förutsättningar.

Vi är konsulter inom samhällsbyggnadsområdet, med fokus på landskapsarkitektur, mark och gata. Vi bidrar i alla skeden, från idé till projektering och genomförande, i små som stora projekt.

Vår förmåga att bidra till framgångsrika projekt har vi grundlagt genom mer än 20 års erfarenhet i konsultbranschen. Tillsammans med vårt gedigna nätverk med de bästa branschkollegorna tar vi oss an även komplexa projekt och levererar helhetslösningar åt våra kunder.

Vår vision

Med ett utforskande, öppet och generöst förhållningssätt skapar vi hållbara utemiljöer för människor.

Våra tjänster

Om oss

nina

Nina Fredriksson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Nina har landskapsarkitektexamen med 25 års bred erfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn.  Hon arbetar med analys, utredning, gestaltning och projektering av utemiljöer. Bred erfarenhet från projekt i alla skeden och skalor samt både nybyggnation och omvandling. Vanliga projekt är stadsrum som tex gator, torg och platsbildningar, stadsdelsutveckling, parker, bostadsgårdar, natur- och vattenmiljöer samt exploateringsområden. 

I sina tidigare chefsroller har hon genererat ett stort nätverk samt har vässat förmågan att leda projekt och team, tillgångar i roller som tex GIG-chef eller som beställarprojektledare för komplexa projekt.  

Som chef har hon haft ansvar för att leda och utveckla verksamheter inom en stor bredd av områden; från landskaps- byggnads- och planarkitektur, trafikplanering och kulturbyggnad till gata, VA, järnväg, förorenad mark och geoteknik. Arbetet som chef har gett stor erfarenhet av både många olika kompetensområden och komplexa projekt samt också upphandling, ledning, ekonomiuppföljning, ledar-, styrgrupps- och ombudsroller.  

Referensprojekt i Urval

Groda
Smedstadbäcken park och Ullstämma B&C bostadsområde, Linköping

Gestaltning och projektering av  exploateringsområde med trädkantade villagator, grönytor, lekplatser och stråk.  Park/bäck med vistelseytor, stråk, dagvattenlösningar, grodhålor och andra naturvärdeshöjande åtgärder. 

Hägern
Kv Hägern upprustning bostadsgård Linköping

Gestaltningsförslag och projektering av omfattande upprustning, trivsamma stråk och vistelseytor, planteringar, lekplats, angöring, i bostadsområde vid Stångån, Linköping. 

Borgmästarg
Hantverkaregatan, Platensgatan, Klostergatan, Ågatan mfl Linköping

Gestaltning och projektering av naturstensbelagda  innerstadsgator och platsbildningar. Gågata, uteserveringar, cykellösningar, tillgänglighetsfokus, natursten, anpassning till befintliga hus och entréer.

Kolmården
Kolmården 1:6, Norrköping

Förstudie och förprojektering av exploateringsområde i Kolmården vid gamla sanatoriet. Brant terräng, höga naturvärden samt kulturvärden. Anpassning av gator och tomter. LOD- lösningar med hjälp av bef våtmarker.

Krogen
Kv Krogen bostadskvarter, Norrköping

Underlag till detaljplan, gestaltning och projektering av centralt bostadskvarter med verksamhet i bottenplan. Karaktärsfull byggnad sparas och införlivas i miljön. Gården ligger på bjälklag.

Biskopsparken
Biskopsparken, Linköping

Parallellt uppdrag med gestaltningsförslag och därefter, strukturplan och  projektering av central park vid Konsert och Kongress i Linköping. Fontän med ljusspel, ytor för utomhusmässa, vistelseytor och stråk.

Mikael

Mikael Fredriksson

Gata/markprojektör

Mikael  har arbetat med gatu- och markprojektering i drygt 25 år samt som uppdragsledare i ca 15 år. Han har en ingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och KTH i Stockholm. Mikael är projektör och uppdragsansvarig för projekt i olika skeden, från tidiga utredningar till bygghandlingar åt  bland annat kommuner, fastighetsexploatörer och entreprenörer. 

Han driver främst projektering av exploateringsområden, gång-och cykelbanor och stadsgator, angöringar till verksamheter, gc-tunnlar, vägar, platsbildningar och torg mm. Mikael arbetar även som Arbetsmiljösamordnare (BAS-P) i olika projekt.

Referensprojekt i Urval

Timmermanstorget1
Övre Vasastan och Timmermanstorget, Linköping

Utredning och projektering för ombyggnad av ringväg, lokalgator, platsbildningar och torg samt GC-banor för nytt bostadsområde. Övre Vasastan har tidigare varit ett industri- och verksamhetsområde och ligger längs Y-ring i centralt läge.

Cavok02
Köpetorp/Cavok district, Linköping

Projektering av nya gator, gc-port, markmodellering och planteringar för nytt exploateringsområde med bland annat flyg- och rymdverksamhet och verksamheter med fokus på innovativa material.

Golfboll1
Ekhagen bostadsområde, Västervik

Projektering av tomtmark för nytt bostadsområde med Lågenergihus vid golfbanan i Västervik. Området ligger nära havet och Gränsö kanal.

Folkungavallen1
Folkungavallen, Linköping

Utredning och projektering för nya gator i kvarteren  kring Linköpings nya simhall och planerad flerbostadsbebyggelse. LOD. Bas-P, ledningssamordning.  Vinnande tävlingsförslag för bro över Tinnerbäcken i samverkan med Rundquist arkitekter.

Skateboard
Södra Ekkällan Linköping

Utredning och projektering av både allmän platsmark  och kvartersmark, med bland annat gator, sidoparkeringar, platsbildningar, planteringar och gång- och cykelstråk. Ledningssamordning, LOD för dagvatten, Bas-P.

Kardonbanan
Malmölandet/Kardonbanan, Norrköping

Uppdragsledare för projektering av nya vägar, dagvattendammar, broar och vegetationsytor samt bullerutredning. Projektet är en del av Ostlänken och omfattade  samordning mellan Trafikverket och beställaren Norrköpings kommun.

Vallastaden10
Vallastaden, Linköping

Utredning och projektering av gator, sidoparkeringar, platsbildningar,gc-banor mm, för nytt stort bostadsområde i anslutning till universitetet. Vallastaden var samhällsbyggnadsmässa 2017 och stor vikt har lagts vid innovativa lösningar.

Cookies och Integritetspolicy

Läs gärna hur vi hanterar cookies och vår Integritetspolicy